تشخیص هوشمند بیش فعالی با استفاده از سیگنالهای مغزی و رفتار حرکتی

تشخیص هوشمند بیش فعالی با استفاده از سیگنالهای مغزی و رفتار حرکتی

تشخیص اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و وجود مشکلات روش­های مختلف و عدم وجود سیستمی هوشمند در جهت تشخیص، بر آنیم که با طراحی سیستمی هوشمند با استفاده از علم رفتار حرکتی به تشخیص خودکار اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی بپردازیم. از طرفی با توجه به بررسی مطالعات پیشین تا به حال روش هوشمندی جهت تشخیص خودکار اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی از طریق رفتار حرکتی وجود نداشته است. در این روش نیاز به متخصص و آزمایشگاه در مرحله اول تشخیص، کمتر احساس می­شود. همچنین در اکثر پژوهش­های انجام شده فقط به بررسی آزمون­های رفتار حرکتی به صورت دستی پرداخته­اند و هیچ گونه سیستم هوشمندی در جهت تشخیص حرکات بدن از طریق علم رفتار حرکتی وجود ندارد. در مطالعات صورت گرفته شده در علم رفتار حرکتی، فرم نرمالی از آزمون­های تشخیص اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی وجود ندارد که در این تحقیق به ساخت ابزاری جهت این مسئله نیز پرداخته می­شود. این تحقیق در نهایت به دنبال شناسایی الگوهای موثر در تشخیص اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی ، ابتدا از داده های سیگنالهای مغزی و سپس از رفتار حرکتی کودکان می باشد که می تواند کارایی مدلهای یادگیری ماشین را بالا ببرد.

 هدف کلی

تعیین و مدل سازی الگوهای رفتاری برای تشخیص اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی کودک با استفاده از یادگیری ماشین

اهداف ویژه

<!--[if !supportLists]-->1-     <!--[endif]-->انتخاب آزمون­های مناسب و استخراج ویژگی­های موثر در رفتار حرکتی برای تشخیص اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی

<!--[if !supportLists]-->2-     <!--[endif]-->استخراج ویژگی های موثر از نشانگرهای زیست شناختی (بایومارکرهای قوی) سیگنال­های مغزی فرد با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی

<!--[if !supportLists]-->3-     <!--[endif]-->مدلسازی سیگنال­های مغزی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی جهت کمک تشخیص در قسمت فرآیند تشخیصی با استفاده از روش­های یادگیری ماشین

<!--[if !supportLists]-->4-     <!--[endif]-->مدلسازی و ساخت ابزار رفتار حرکتی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی جهت کمک تشخیص در قسمت فرآیند تشخیصی با استفاده از روش­های یادگیری ماشین

افراد مرتبط