درک رفتار انسان با ترکیب فرکانس و دامنه فضایی براساس LMA

درک رفتار انسان با ترکیب فرکانس و دامنه فضایی براساس LMA

برای مطالعه توضیحات به نسخه انگلیسی مراجعه نمائید.

افراد مرتبط