زهرا صبوری
نامشخص
زهرا صبوری

زهرا صبوری دانشجو مقطع دکتری رشته برق گرایش الکترونیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب می‌باشد.

در حال حاضر مطالعه ایشان بر روی انتخاب ویژگی‌های موثر در تشخیص و دسته‌بندی بیماری‌های قلبی-عروقی با استفاده از ساختار دسته بندهای موازی است.

گروه‌ها

داده‌ای یافت نشد!

برای دانلود مقالات روی علامت
  
کلیک نمائید.

ارائه شفاهی در همایش با داوران

Sabouri, Zahra & Seyed Vahab-Aldin Makki, 2014, The feasibility of the diagnosis of the Mitral Valve regurgitation with PCG, National Conference on Electrical and Computer Engineering.

نویسندگان: زهرا صبوری  

Sabouri, Zahra & Seyed Vahab-Aldin Makki, 2014, A method for the detection of two important disease of heart with PCG, 6th Iranian Conference Electrical Electronics Engineering (ICEEE 2014)

نویسندگان: زهرا صبوری  

ارائه شفاهی در همایش با داوران

صبوری, زهرا و سید وهاب الدین مکی، ۲۹۳۱ ،امکان سنجی تشخیص آئورت رگورژیتاسیون با استفاده از PCG ،اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند )محاسبات نرم( در علوم و صنایع، قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

نویسندگان: زهرا صبوری  

ارائه شفاهی در همایش با داوران

صبوری، زهرا و سید وهاب الدین مکی، ۲۹۳۲ ، امکان سنجی برخی از بیماریهای قلبی- عروقی با استفاده از PCG ، سومین همایش سالانه دانشگاه رازی، کرمانشاه، دانشگاه رازی کرمانشاه

نویسندگان: زهرا صبوری