دفاع کارشناسی ارشد فائزه تیموری

دفاع کارشناسی ارشد فائزه تیموری

تبریک!

خانم مهندس سیده فائزه تیموری سندسی  پایان نامه خود را با عنوان "استخراج و انتخاب ویژگی های موثر رابط مغز - رایانه ی مبتنی بر SSVEP"  از دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در تاریخ 97/3/2 با موفقیت دفاع نموده اند.


هیئت داوران:


دکتر کامراد خوشحال رودپشتی (استاد راهنما)


دکتر هادی طالبی


دکتر غلامحسین اکباتانی فرد

ا