روشهای هوشمند در تشخیص حالات انسانی- از دیدگاه دانش هوش مصنوعی-
روشهای هوشمند در تشخیص حالات انسانی- از دیدگاه دانش هوش مصنوعی-

در این سخنرانی روشهای موجود در تشخیص حالات انسانی  در رشته هوش مصنوعی و کاربردهای آنها تشریح گردید.