سخنرانی دکتر احمد پهلوان تفتی از طریق ویدئو کنفرانس
سخنرانی دکتر احمد پهلوان تفتی از طریق ویدئو کنفرانس

عنوان سخنرانی:

چگونگی آموزش ماشینها جهت جستجو و کشف عوارض جانبی داروها از طریق مقالات پزشکی به عنوان دادهای عظیم .